2023 Åpenhetsloven

For CTS Nordics Holding AS and CTS Nordics AS, NordicEPOD AS, G.T Nordics AS, and Gapit Nordics AS

Formålet med den norske åpenhetsloven er å fremme bedrifters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. CTS Nordics Holdings AS er en sterk forkjemper for åpenhetsloven. Gjennom aktsomhetsvurdering og andre tiltak sørger CTS Nordics Holdings AS for at både dets datterselskaper og leverandører, underleverandører og samarbeidspartnere er fullt ut i samsvar med denne loven og dermed bevarer enkeltpersoners grunnleggende menneskerettigheter og sørger for rettferdige arbeidsforhold. CTS Nordics Holdings AS vil fortsette å støtte alle aspekter av åpenhetsloven i årene som kommer.

I. Bakgrunn

CTS Nordics Holdings AS er stolt av at produktene og tjenestene våre gir mange fordeler for samfunnet som helhet. Imidlertid forstår CTS Nordics Holdings AS at disse fordelene kommer med potensielle samfunnsmessige risikoer eller kostnader. CTS Nordics Holdings AS mener at vi må begrense disse risikoene og kostnadene når det gjelder miljø, helse, sikkerhet, økonomisk likhet og menneskerettigheter. Derfor inneholder denne uttalelsen resultatene av vår aktsomhetsvurdering forrige år for å identifisere områder med risiko for menneskerettigheter i vår forsyningskjede og drift, samt våre tiltak for å overvåke, begrense eller eliminere disse risikoene. Denne uttalelsen utgjør den årlige offentlige rapporteringen som kreves i henhold til lov om foretak og arbeid om grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsvilkår (åpenhetsloven) for CTS Nordics Holdings AS og tilknyttede selskaper CTS Nordics AS, NordicEPOD AS, G.T Nordics AS og Gapit Nordics AS. CTS Nordics Holdings AS publiserer denne uttalelsen årlig senest 30. juni hvert år.

II. Om CTS Nordics Holdings AS-familien

CTS Nordics Holdings AS bygger datasentre. Vi er spesialisert på å levere komplette datasentertilbud i stor skala i Norden. Hovedkontoret vårt ligger i Oslo, Norge, men vi opererer i hele Norden med planlagte kontorer i København, Danmark; Stockholm, Sverige; og Helsinki, Finland under navnet til vårt design- og byggekontraktselskap CTS Nordics. NordicEPOD produserer store modulære elektriske reservestrømforsyninger for å sikre kontinuerlig drift av kritisk infrastruktur som datasentre. NordicEPOD har egne produksjonsanlegg i Vestfold, Norge. Gapit Nordics er et programvareselskap basert i Drammen, Norge, som leverer programvare- og industrielle automatiseringsløsninger. Arbeidet deres spenner fra smart energidatastyring i små bygninger til kompleks overvåking og automatisering av store industrielle anlegg. G.T Nordics er spesialisert på design, produksjon og installasjon av elektriske distribusjonssystemer, elektriske tavler og automasjonssystemer.

CTS Nordics Holdings AS-familien av selskaper tilbyr en komplett tjeneste for våre kunder gjennom evnen til å designe og bygge en datasentertilbud fra begynnelsen med en konseptuell design, videre til forberedelse av området, byggkonstruksjon, utrustning og idriftsettelse, slik at kundene våre får et fullt funksjonelt datasenter ved prosjektets avslutning. CTS Nordics Holdings AS er forpliktet til å opprettholde og fremme menneskerettigheter i tråd med åpenhetsloven som en del av våre bærekraftsmål for å fremme visjonen vår om å bygge bedre, bærekraftige datasenterprosjekter. Vår tilnærming til menneskerettigheter styres av vår forpliktelse til å drive virksomheten i samsvar med norsk lov og dermed i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs retningslinjer for næringsliv og menneskerettigheter. Denne tilnærmingen støtter målene og prinsippene i ILOs kjernekonvensjoner og den universelle menneskerettighetserklæringen.

III. Retningslinjer og prosedyrer

I henhold til åpenhetsloven må selskaper inkorporere ansvarlig forretningspraksis i retningslinjene sine og implementere egnede tiltak for å avslutte, forebygge eller begrense potensielle eller faktiske uheldige virkninger på grunnleggende menneskerettigheter. CTS Nordics Holdings AS bruker ulike tiltak for å sikre at vi oppfyller alle våre forpliktelser i henhold til loven. Målet vårt, som også er definert i loven, er å identifisere områder med potensiell risiko for menneskerettigheter, samt andre former for potensiell utnyttelse av arbeidskraft, overvåke disse risikoene og begrense eventuelle potensielle risikoer for menneskerettigheter. CTS Nordics Holdings AS gjennomfører følgende tiltak for å oppnå dette målet.

1. Etiske regelverk: CTS Nordics Holdings AS' forpliktelse til den norske åpenhetsloven begynner med å definere disse prinsippene formelt i etiske regelverk som er vedtatt av styret vårt og integrert på alle nivåer av ledelse og drift. CTS Nordics Holdings AS' etiske regelverk bygger på de rettslige prinsippene som finnes i OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs retningslinjer for menneskerettigheter. Vi er i ferd med å oppdatere disse etiske regelverkene.

2. Integrerte retningslinjer: CTS Nordics Holdings AS tar skritt for å integrere retningslinjene som er inkludert i etiske regelverk på alle nivåer av driften. Ved å integrere etiske regelverk sikrer vi at disse retningslinjene og målene følges kontinuerlig ved å kreve overholdelse på alle nivåer av ledelsen. For å oppnå dette har CTS Nordics Holdings AS implementert eller er i ferd med å implementere følgende praksis.A. Etiske regelverk: CTS Nordics Holdings AS er i ferd med å oppdatere sine etiske regelverk som styrer de etiske, miljømessige, arbeidsrelaterte og bærekraftsmessige målene.B. Integrering med leverandører og underleverandører: Som en intern politikk og regulering kreves det at alle kontrakter med underleverandører og betydelige leverandører inneholder bestemmelser om at de overholder våre etiske regelverk, eller inneholder sammenlignbare bestemmelser basert på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper eller FNs retningslinjer for næringsliv og menneskerettigheter som i vesentlig grad er like kravene i våre etiske regelverk. Ved å ha denne kontraktsmessige forpliktelsen fra våre leverandører sikrer vi at våre mål for menneskerettigheter og arbeidsliv er tydelig forstått og fulgt av leverandøren, samtidig som det gir en håndhevelsesmekanisme for å tvinge frem overholdelse hvis det er nødvendig.

3. Uavhengig intern tilsyn: CTS Nordics Holdings AS og dets datterselskaper er strukturert slik at CTS Nordics Compliance-avdelingen er uavhengig av produksjons- og driftsavdelingene til CTS Nordics, NordicEPOD, Gapit og G.T Nordics. CTS Nordics Compliance-avdelingen gir støtte og overvåking av overholdelse både for holdingselskapet og dets datterselskaper. Denne grunnleggende strukturelle beslutningen sikrer at Compliance-avdelingen støtter våre overordnede aktiviteter uten å bli absorbert av prosjektstyring eller finansieringsoperasjoner. Vår sjef for overholdelse er en del av det øverste ledelsesteamet. Vår bærekraftsansvarlige, som rapporterer til sjefen for overholdelse, er ansvarlig for å utvikle og implementere bærekraftsmål med hensyn til menneskerettigheter og åpenhetsloven på et selskapsnivå. Vår HSE-sjef, som også er en del av det øverste ledelsesteamet, og hennes avdeling utvikler, gjennomgår og opprettholder HSE-rammeverket, og overvåker og håndhever overholdelse av alle HSE-lover og forskrifter på operasjonelt nivå på våre prosjektområder, produksjonsfasiliteter og kontorer, og er dermed den primære overvåkeren av risikoer for menneskerettigheter og andre former for arbeidskraftsutnyttelse.

4. Klageordning og forespørsler om informasjon: I henhold til åpenhetsloven har enhver person rett til informasjon om hvordan vi håndterer potensielle eller faktiske uheldige virkninger på grunnleggende menneskerettigheter. Som et lovpålagt krav har CTS Nordics Holdings AS et åpent system for medlemmer av allmennheten, samt ansatte i CTS Nordics Holdings AS eller dets datterselskaper, for å spørre om selskapets overholdelse av åpenhetsloven. CTS Nordics Holdings AS forplikter seg også til å svare raskt på skriftlige forespørsler om informasjon som mottas i henhold til Transparency Act. Eventuelle henvendelser angående Transparency Act skal sendes til Transparency.Act.Requests@cts-nordics.com.

IV. Selskapsgjennomgang

Åpenhetsloven krever at alle virksomheter som omfattes av loven, skal gjennomføre aktsomhetsvurdering i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. CTS Nordics Holdings AS har gjennomført en aktsomhetsvurdering av sin drift og forsyningskjede for å identifisere eventuelle områder med potensiell risiko for menneskerettigheter, som kreves av åpenhetsloven. Ettersom dette er den første aktsomhetsvurderingen siden åpenhetsloven trådte i kraft i fjor, bruker CTS Nordics Holdings AS også denne prosessen som en mulighet til å gjennomgå sine egne interne retningslinjer og praksiser angående menneskerettigheter og utnyttelse av arbeidskraft for å sikre at vi overholder loven og våre etiske regelverk.

1. Vurdering av menneskerettigheter i vår forsyningskjede: Fra og med i år startet CTS Nordics Holdings AS en vurderingsprosess ved å bruke kravene til forespørsel om informasjon (RFI) i den norske åpenhetsloven for å samle inn data fra våre største leverandører og samarbeidspartnere for å analysere vår forsyningskjede og identifisere eventuelle risikoer for menneskerettigheter eller områder av bekymring som kan kreve tiltak for å begrense.

2. Overvåking og vurdering av leverandører: Hvis en risiko eller brudd blir identifisert, vil en formell prosess administrert av vår Compliance-avdeling avgjøre den passende handlingsplanen avhengig av arten av risikoen eller bruddet. I de fleste tilfeller håper vi at dialog med leverandøren eller underleverandøren vil føre til en rask og tilfredsstillende løsning, men hvis risikoen ikke blir begrenset eller løst på en måte som er i samsvar med loven og/eller våre etiske regelverk, vil CTS Nordics Holdings AS iverksette mer substansielle tiltak. CTS Nordics Holdings AS og dets datterselskaper bruker, med få unntak, leverandører som allerede er underlagt EØS- eller EU-regulering og som må overholde lover og forskrifter i samsvar med både åpenhetsloven og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

3. Overvåking av sysselsetting og arbeidsforhold: Som entreprenør spesialisert på store byggeprosjekter, forstår CTS Nordics Holdings AS at utnyttelse av arbeidskraft er en iboende risiko for menneskerettigheter innen byggebransjen. Derfor tar CTS Nordics Holdings AS skritt for å sikre overholdelse av alle gjeldende lover og forskrifter. Som en del av sin risikostyringsprosess for å overholde loven og begrense risiko for menneskerettigheter og utnyttelse av arbeidskraft som kreves av åpenhetsloven, bruker CTS Nordics Holdings AS og dets datterselskaper et etablert sett med interne kontroller der to separate og uavhengige grupper er ansvarlige for å overvåke og begrense disse risikoene. Våre prosjektledelsesteam, med støtte fra vår HR-avdeling, er ansvarlige for å overholde alle relevante lover og forskrifter, spesielt de som gjelder menneskerettigheter og arbeidsforhold. Separat og uavhengig er CTS Nordics' Compliance- og HSE-avdelinger ansvarlige for å overvåke alle prosjekt- og produksjonsaktiviteter for overholdelse av alle relevante lover og forskrifter.

4. Opplæring: CTS Nordics utvikler en formell prosess der alle ansatte får årlig opplæring i etiske regelverk og opplæring ved ansettelse for å sikre tilstrekkelig bevissthet om alle relevante lover, forskrifter, HSE-praksis og våre forpliktelser i henhold til åpenhetsloven.

V. Resultater av aktsomhetsvurdering og fremtidige tiltak

I henhold til åpenhetsloven skal virksomheter identifisere og vurdere faktiske og potensielle uheldige virkninger på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten selv har forårsaket eller bidratt til. Mens CTS Nordics Holdings AS gjennomførte sin aktsomhetsvurdering, fant vi ikke bevis for noen uheldige virkninger på menneskerettigheter som krever umiddelbar retting eller avslutning av et forretningsforhold. Imidlertid har CTS Nordics Holdings AS, som påkrevd av åpenhetsloven, identifisert områder der det er potensiell risiko for menneskerettigheter som bør overvåkes og potensielt begrenses kontinuerlig.

1. Forsyningskjede: Når det gjelder vår forsyningskjede, anskaffer CTS Nordics Holdings AS og dets datterselskaper IT-materiell som brukes i konstruksjonen av datasentre eller produksjonen av infrastruktur og støtteutstyr for datasentre. Ifølge den norske regjeringen og FNs miljøprogram regnes slikt IT-materiell som en betydelig risiko for menneskerettigheter, spesielt i de tidligste stadiene av forsyningskjeden. For å begrense disse risikoene bruker CTS Nordics prosessene og retningslinjene som beskrives i denne uttalelsen for å vurdere leverandører. En annen potensiell utfordring i forsyningskjeden er elektronisk avfall. Ifølge FNs miljøprogram dumpes betydelige mengder elektronisk avfall i utviklingsland der arbeidere som håndterer dette avfallet utsettes for farlige stoffer, og avfallet kan behandles på en miljøskadelig måte. CTS Nordics Holdings AS begrenser denne risikoen ved å følge norsk lov ved å overholde avfallsloven og alle relevante forskrifter knyttet til avhending av elektronisk avfall.

2. Arbeidsliv: Ifølge ILO i 2022 utgjorde byggebransjen globalt sett 16,3 % av identifiserte tilfeller av tvangsarbeid. Byggebransjen i de nordiske landene, til tross for høyt nivå av tilsyn og overholdelse av arbeidsmiljøloven, opplever fortsatt utfordringer på dette området. CTS Nordics Holdings AS og dets datterselskaper er klar over disse risikofaktorene. Ved å følge alle gjeldende lover og forskrifter for arbeidsliv og sysselsetting, overvåker CTS Nordics praksisen til eventuelle underleverandører som utfører tjenester for våre byggeprosjekter. Som beskrevet tidligere er våre eksisterende interne kontroller for overvåking av risiko for utnyttelse av arbeidskraft basert på en adskillelse av oppgaver der to separate avdelinger i CTS Nordics er ansvarlige for å implementere våre etiske regelverk og overholde alle gjeldende lover og forskrifter som gjelder for risiko for menneskerettigheter og utnyttelse av arbeidskraft.

Underskrifter til uttalelse om åpenhetsloven for 2022 Oslo, Norge, 20. juni 2023

CTS Nordics Holdings AS

Ian Paul Wardell, Styreleder Filip Schelfhout, Administrerende direktør og Direktør

NordicEPOD AS

Ian Paul Wardell, Styreleder Filip Schelfhout, Administrerende direktør og Direktør Morten Molven, Direktør

Gapit Nordics AS

Ian Paul Wardell, Styreleder Kjetil Kåsin, Administrerende direktør og Direktør Filip Schelfhout, Direktør

G.T Nordics AS

Filip Schelfhout, Styreleder Trond Wabakken, Administrerende direktør Geir Mykland, Direktør Trond Nygård, Direktør Ian Paul Wardell, Direktør